Zpracování daňových přiznání fyzických osob

 • k 1.4. v řádném termínu
 • k 1.7. v prodlouženém termínu elektronicky (v takovém termínu musí být podepsána plná moc opravňující daňového poradce ke zpracování a podání přiznání, která musí být uložena u správce daně do konce základní lhůty tj. do 31.3.)
 • zpracování přehledů SSZ a ZP, včetně doplatků a záloh
 • zpracování bankovních příkazů na doplatky a zálohy
 • zdanění příjmů ze zahraničí, příjmy z podnikání, z pronájmu, příjmy z prodeje
 • cenných papírů atd.

Zpracování daňových přiznání právnických osob

 • sestavení daňových přiznání z příjmů právnických osob na předepsaném formuláři
 • výpočet daně
 • podání na příslušný finanční úřad, v případě prodloužené lhůty elektronicky (zpracování v úzké spolupráci s daňovým subjektem, hledáme rizikové oblasti účtování, zajišťujeme daňovou povinnost s uplatněním všech možností odpočtů daných daňovými zákony)

Průběžné daňové poradenství

 • Možnost konzultace otázek z různých daňových oblastí prostřednictvím telefonu nebo e- mailu s daňovým poradce tzv. hot-line.
 • Možnost zpracování u složitějších otázek písemné zpracování analýzy problému.

Daňová optimalizace

 • Poradenství při zakládání společností, volba vhodné právní formy.
 • Poradenství při řešení mezigeneračního transferu kapitálu, příp. jeho příprava.
 • Poradenství při řešení individuálních potřeb jednotlivců a rodin v podnikání.
 • Přeměny společností – rozdělení, sloučení atd.

Poradenství v oblasti DPH

 • zpracování přiznání k DPH – měsíční, čtvrtletní, kontrolní hlášení
 • kontrola dokladů z hlediska náležitostí daňových dokladů
 • kontrola nároku na odpočet DPH (zda je DPH uplatněno v souladu se zákonem o DPH)
 • elektronické podání na FÚ, vč. evidence u přenesené daňové povinnosti a souhrnného hlášení ve vztahu k EU
 • u složitějších otázek v oblasti DPH lze zpracovat ve formě písemného stanoviska, včetně doporučeného dalšího postupu

Zastupování před správcem daně

 • registrace k daním a průběžné změny
 • plnění oznamovací povinnosti
 • zpracování podání na FÚ (např. snížení nebo zrušení zálohové daňové povinnosti, prodloužení lhůt, změna účetního období, vzetí zpět podání atd.)
 • poradenství a zastupování při daňové kontrole
 • poradenství a zastupování při místním šetření
 • poradenství a zpracování odpovědí na výzvu správce daně

Majetkové daně

Ostatní daně