Blíží se termín krajských voleb. S ohledem na finanční zdroje nemá hnutí PRO 2016 takové zdroje jako zavedené strany a politická seskupení. Spoléháme na internetové spojení www.pro2016.cz, kde najdete jak kandidátní listinu, tak i volební program. Zhustila jsem náš program na dvě strany, čtěte!!

PRIORITY:

 • odpovědný přístup ke správě věcí veřejných,
 • otevřenost, transparentnost, svoboda informací,
 • kvalitní veřejné služby,
 • rozvoj nových technologií,
 • vyšší zapojení občanů do rozhodování o budoucnosti kraje,
 • zajištění pocitu bezpečí

PRO osobní odpovědnost politiků

 • Politici musí přistupovat k výkonu své funkce odborně a za špatná rozhodnutí nést odpovědnost. Budeme důsledně uplatňovat osobní odpovědnosti politiků, včetně nápravných opatření za způsobenou škodu.

PRO politiku jako službu občanům

 • Slušnost, respekt a úcta musí být samozřejmostí při výkonu politické funkce.
 • Chod úřadu musí být maximálně transparentní s možností přímé kontroly ze strany občanů. Součástí zavedení přímé kontroly občanů je vytvoření mechanismů, které ji zajistí.
 • Podklady pro jednání zastupitelstva musí být zveřejněny s dostatečným časovým předstihem.
 • Budeme podporovat veřejné diskuse tak, aby se občané mohli vyjádřit, jak projednávaným bodům, tak i k záměrům a ke strategickým projektům.
 • Budeme prosazovat zavedení open dat všude tam, kde to zákon výslovně nezakazuje (účetnictví, smlouvy, veřejné zakázky, dotace).
 • Budeme podporovat zveřejňování smluv nad rámec povinností stanovených zákonem o registru smluv.
 • Budeme podporovat vytváření skutečného veřejného a soutěžního prostředí, i tam, kde to zákon přímo nepožaduje. Veřejné zakázky musí být opravdu veřejné.

PRO spolurozhodování občanů

 • Budeme prosazovat zavedení participativního rozpočtu na úrovni kraje a zároveň podporovat zavádění participativních rozpočtů v obcích a městech v kraji.

PRO důstojný život seniorů

 • Budeme podporovat rovnoměrný rozvoj terénních služeb pro seniory v celém kraji s důrazem na zajištění personální stability jejich poskytovatelů.
 • Na úrovni kraje podpoříme vytvoření pozice krajského koordinátora, který by se naplno zabýval potřebami seniorů, tyto potřeby aktivně zjišťoval, spolupracoval by se všemi seniorskými organizacemi v kraji, napomáhal předávání informací a koordinoval sdílení příkladů dobré praxe v oblasti péče o seniory.

PRO spravedlivé rozdělování dotací a grantů podle jasných pravidel

 • Dotační politika kraje musí být ve všech oblastech otevřená a transparentní. Dotační politika kraje bez jasných, jednoduchých a transparentních pravidel je živnou půdou pro korupci a klientelismus.
 • Veřejné prostředky musí být přidělovány na základě předem jasných pravidel a dle předem známých hodnotících kritérií.
 • Veškeré finanční příspěvky budou zveřejňovány a to včetně vyúčtování jejich využití.
 • Poskytované granty musí sloužit zejména k realizaci veřejně prospěšných projektů s dopadem na co nejširší skupinu obyvatel.

PRO podporu spolků jako nositelů tradic, kultury i sportu

 • Budeme podporovat aktivity jednotlivých spolků či neziskových organizací, které vytváří přidané hodnoty obecně prospěšné a smysluplné pro životy občanů dle místních podmínek. .
 • Nastavíme transparentní a jasná pravidel pro přidělování grantů na podporu sportu a dalších volnočasových aktivit zejména dětí a mládeže.

PRO rozvoj měst i venkova

 • Na úrovni kraje podpoříme vytvoření pozice krajského architekta, který by se měl zaměřit na koordinaci a zlepšení územního rozvoje kraje a který bude spolupracovat se starosty a pomáhat malým obcí, kteří si svého architekta dovolit nemohou.
 • Podpoříme malé a velké zpracovatele regionálních surovin a místních produktů, čímž nepřímo podpoříme zemědělce v kraji.